16.10.2017

Työterveyslaitos

PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741,Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja noudatetaan Työterveyslaitoksen tietoverkon välityksellä asiakkailleen tarjoamiin ja tuottamiin sähköisiin palveluihin yhdessä mahdollisten palvelukohtaisten erityisehtojen kanssa.

Sopimuksen osapuolet ovat:

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, (jäljempänä ”TTL” tai palvelun tarjoaja) ja asiakasorganisaatio, joka käyttää TTL:n sähköisiä palveluita (jäljempänä ”Asiakas”). Kumpikin jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet”.

1. Sopimus sähköisistä palveluista

1.1 Sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut tahtonsa käyttää TTL:n sähköisiä palveluita täyttämällä sitä koskevan tilauksen tai hakemuksen TTL:n sähköisissä palveluissa tai muulla tavoin, esim. rekisteröitymällä palveluun, ja on näin ollen hyväksynyt palvelua koskevat sopimusehdot.

1.2 TTL myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden TTL:n tietoverkon välityksellä toimitettaviin palveluihin, ml. niiden mahdolliset testi- tai kokeiluversiot, (jäljempänä ”Palvelu”) lähettämällä Asiakkaalle vahvistuksen tilauksen tai hakemuksen hyväksymisestä. Näitä ehtoja sovelletaan myös, mikäli Asiakas on jo alkanut käyttää Palveluita. TTL:n muihin kuin sähköisiin palveluihin (esim. asiantuntija- ja konsulttipalvelut sekä koulutukset) sovelletaan ko. palveluita koskevia ehtoja.

1.3 Asiakkaan käyttäjät saavat käyttäjäkohtaisen/-et käyttäjätunnuksen Asiakkaan tilaamien Palveluiden käyttöä varten. Kunkin Palvelun sisältö ja mahdolliset käyttöohjeet on kuvattu palvelun yhteydessä. TTL pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palveluiden toimintaan ja sisältöön sekä kyseisten muutosten edellyttämiin päivityksiin järjestelmässä.

1.4 Rekisteröitymisellä tarkoitetaan sitä, kun Asiakaan palveluksessa oleva henkilö (tai asiakkaan alihankkija tms. sopimussuhteessa oleva) rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi Asiakkaan tarkoituksia varten.

2. Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

2.1 TTL sitoutuu ylläpitämään Palvelua ja tarjoaa Asiakkaalle selainpohjaisen käyttöliittymän Palvelun käyttämiseksi ensisijaisesti Suomessa niillä selainversioilla, joilla Palvelu on saatettu TTL:ssä markkinoille. Palvelua voi käyttää, kun se on saavutettavissa. Palvelu ei ehkä aina ole saatavilla ja siinä voi olla keskeytyksiä tai viallisuusaikoja. Palvelu ja mikä tahansa sen ominaisuus tai osa ei ehkä ole käytettävissä Suomen ulkopuolella.

2.2 TTL voi harkintansa mukaan antaa Asiakkaille käyttöön testiversioita sähköisistä palveluista, jolloin ko. versioon voi soveltua sen yhteydessä erikseen määriteltyjä ehtoja. Palvelu tai ominaisuus voi olla testiversio, joka ei ehkä toimi oikein, tai sillä tavalla kuin lopullinen versio voisi toimia. TTL voi muuttaa merkittävästi lopullista versiota tai päättää olla julkaisematta lopullista versiota lainkaan. TTL varaa oikeuden muuttaa tai poistaa, tuhota, rajoittaa tai estää pääsyn siihen, tai pysäyttää toimittamisen kokonaan tai minkä tahansa Palvelun osan (sisältäen mitkä tahansa sen ominaisuuksista) ilmoittamalla siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

2.3 Asiakas vastaa siitä, että Palvelua käytetään sopimuksen, näiden yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen mukaisesti Asiakkaan tarkoituksiin, eikä Palvelun käyttöoikeutta tai TTL:lle kuuluvia oikeuksia tai käyttäjien salasanoja luovuteta kolmannelle osapuolelle (kolmansia osapuolia ovat kaikki tahot ja henkilöt, jotka eivät ole asiakkaan puolesta kirjautuneet Palvelun käyttäjiksi) vastoin sopimusehtoja. Asiakas vastaa siitä, että sen työntekijät ja asiakkaan kanssa sopimussuhteessa olevat (esim. asiakkaan alihankkijat ja konsultit, jäljempänä Asiakkaan yhteistyökumppani), jotka asiakkaan puolesta Palvelua mahdollisesti käyttävät noudattavat tätä sopimusta. Asiakas vastaa Palveluun tallettamastaan materiaalista ja tiedosta. Asiakas vastaa tallentamansa materiaalin ja tiedon lain- ja hyvän tavan mukaisuudesta, tietoturvallisuudesta ja siitä, ettei se loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

3. Palvelun käyttöoikeus ja sen rajoitukset

3.1 Asiakas saa sopimusehtojen hyväksymistä ja käyttömaksun suorittamista (mikäli palvelu on maksullinen) vastaan rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää tilaamiaan Palveluita sopimuksen, näiden yleisten ehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti omassa organisaatiossaan. Mikäli Palvelu on maksuton, Palvelun käyttöoikeus myönnetään rekisteröitymistä ja sopimusehtojen hyväksymistä vastaan. Palvelun käyttöoikeus sisältää oikeuden lukea Palvelun sivuja, tallentaa ja tulostaa näiden sivujen sisältämiä tekstejä, ohjeita, lomakkeita ja muistilistoja (materiaalia) Asiakkaan omaan käyttöön.

3.2 Työterveyslaitoksen Palvelu ja siihen kohdistuva käyttöoikeus eivät ole siirrettävissä, eikä alilisensioitavissa, eikä myytävissä eteenpäin ilman erillistä kirjallista sopimusta TTL:n kanssa.

3.3 Asiakas on oikeutettu käyttämään Palvelua yksin tai Asiakkaan yhteistyökumppaneiden kanssa Asiakkaan tarkoituksiin.

3.4 Asiakkaalla tai Asiakkaan yhteistyökumppanilla ei edellä sanotusta huolimatta ole oikeutta kopioida koko Palvelua omaan tai kolmannen osapuolen tietoverkkoon. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta Palvelun muuntelemiseen (ml. rakenteen ja koodin tutkiminen sekä takaisinmallinnus).

3.5 Asiakas ei saa luovuttaa Palvelun käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle osapuolelle laajemmin, kuin mitä edellä on sanottu Palvelun käyttämisestä yhdessä Asiakkaan yhteistyökumppanin kanssa. Mikäli Sopijapuolet haluavat sopia laajemmasta oikeudesta, esim. Palvelun käyttö Asiakkaan omassa liiketoiminnassa alilisensiointi- ja jakeluoikeuksin (kaupallinen jatkokäyttö), on siitä tehtävä erillinen kirjallinen sopimus TTL:n kanssa.

4. Palvelun käyttäjät ja niiden muutokset

4.1 Palvelua on oikeutettu käyttämään Asiakkaan puolesta ja nimissä tässä Sopimuksessa määritellyn mukaisesti henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”), joka on Sähköisissä palveluissa olevien ohjeiden ja näiden ehtojen mukaisesti sitoutunut käyttöehtoihin hyväksymällä ne rekisteröitymisen yhteydessä

4.2 Asiakkaan on nimettävä Pääkäyttäjä ja hänen varahenkilönsä. Mikäli Asiakas haluaa vaihtaa tai lisätä Pääkäyttäjän myöhemmin tai Pääkäyttäjää koskevissa tiedoissa tapahtuu muutos, tätä koskevan ilmoituksen TTL:lle voi tehdä rekisteröity Pääkäyttäjä tai yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Pääkäyttäjää koskee myös se, mitä sopimuksessa on todettu Käyttäjästä. Jos Asiakkaalla on vain yksi Käyttäjä, hän on myös em. Pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä toimii Asiakkaan yhteyshenkilönä ja hallinnoi Asiakkaan käyttöoikeuksia pitämällä ne ajan tasalla, esim. poistaa henkilön käyttöoikeudet työntekijän poistuessa Asiakkaan palveluksesta.

4.3 TTL monitoroi käyttäjätunnuksia. Mikäli herää epäilys käyttäjätunnuksen oikeellisuudesta tai väärinkäytöstä, voi TTL lukita tai poistaa käyttäjätunnuksen ja ottaa yhteyttä Asiakkaan käyttäjään tai pyytää selvitystä käyttäjän yhteydestä asiakkaaseen. TTL:llä on oikeus poistaa käyttäjätunnus, mikäli Asiakas on ilmoittanut sille, että ko. käyttäjä on lähtenyt Asiakkaan palveluksesta. TTL:llä on oikeus tähän myös omasta aloitteestaan, jos käy ilmi, että henkilö ei enää ole Asiakkaan palveluksessa.

5. Käyttäjätunnus ja salasana

5.1 Rekisteröityessään ensimmäisen kerran Palveluun Käyttäjän käyttäjätunnuksena toimii henkilön henkilökohtainen työnantajan sähköpostiosoite ja Käyttäjä valitsee henkilökohtaisen salasanan, jota palvelussa käyttää (jäljempänä jokainen erikseen myös ”Tunnus” tai yhdessä ”Tunnukset”). Käyttäjä voi myöhemmin vaihtaa salasanan Palvelussa.

5.2 Erityisesti salasanan pituus ja tyyppi vaikuttavat merkittävästi saavutettavaan tietoturvan tasoon. Tämän vuoksi Käyttäjän tulee valita Palveluun ainutlaatuinen salasana, joka on riittävän pitkä ja vaikeasti arvattava. Palvelu voi asettaa salasanan muodolle muoto- tai pituusvaatimuksia, jotka käyttäjän salasanan tulee toteuttaa.

5.3 Tunnukset ovat henkilökohtaiset ja Palvelua saa käyttää ainoastaan omalla henkilökohtaisella Tunnuksella. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Tunnukset huolellisesti ja pitämään ne salassa ja olemaan ilmaisematta luovuttamatta niitä eteenpäin.

5.4 Käyttäjän tulee välittömästi vaihtaa Palvelun Tunnus/Tunnukset, jos on aihetta epäillä, että Tunnus/Tunnuksia on joutunut vääriin käsiin tai niiden vaihtamista muusta syystä voidaan pitää perusteltuna.

5.5 Harkittuaan tietoturvariskin tai muun syyn vuoksi tarpeelliseksi TTL:llä on oikeus – muuttaa käyttäjätunnusta, mistä se ilmoittaa käyttäjälle viivytyksettä; ja – velvoittaa käyttäjä välittömästi vaihtamaan salasanansa.

6. Asiakasorganisaation käyttäjien sitoutuminen

6.1 Asiakasorganisaation käyttäjä (työntekijä, alihankkija tai muu, joka käyttää palvelua asiakkaan puolesta) on lukenut ja hyväksyy seuraavat ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan:

  • nämä Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot
  • mahdolliset yksittäistä palvelua koskevat erityisehdot
  • käyttäjä käyttää palvelua työroolissa (ei yksityishenkilönä, eikä kuluttajana)
  • käyttäjä sallii sen, että henkilön tietoja tallennetaan palveluun ja niitä käsitellään TTL:n sähköisten Palveluiden järjestelmässä, ja että TTL voi käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksessa, ellei henkilö ole nimenomaisesti sitä kieltänyt järjestelmässä
  • käyttäjä ei luovuta käyttäjätunnusta, eikä salasanaa muiden käyttöön, ks. myös kohta 5.
  • käyttäjä noudattaa omalta osaltaan salassapitovelvoitteita ja aineistojen jakamisen ja käytön periaatteita ja rajoituksia, esim. jos verkostopalvelussa olisi pääsy muiden jäsenten tietoihin
  • käyttäjä ei tallenna palveluun mitään laitonta tai hyvän tavan vastaista.

Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hän on antamansa tiedot ovat järjestelmässä paikkaansa pitäviä. Kun käyttäjä lähtee pois Asiakkaan palveluksesta, on Asiakkaan ilmoitettava siitä TTL:lle.

6.2 Palvelun käyttäjän katsotaan hyväksyvän käyttäjäsopimuksen (A) rekisteröityessään Palveluun, tai (B) pelkästään käyttämällä Palvelua. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että TTL katsoo käyttäjän toimesta tapahtuvan Palvelun käytön muodostavan käyttöehtojen hyväksynnän kyseisestä hetkestä lukien. Sopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että käyttäjä on antanut itsestään oikeat tiedot.

7. Hinta ja maksuehdot

7.1 TTL veloittaa Asiakasorganisaatiota Palvelun käytöstä palvelussa määritellyn palvelumaksun ja muut maksut, mikäli palvelu on maksullinen. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, ja niihin lisätään kulloinkin soveltuva arvonlisävero, mikäli palvelu on arvonlisäverollinen. TTL:n laskuttaa Palvelun sopimuksen voimaantulon jälkeen yleensä vuodeksi kerrallaan. Asiakkaan maksamia palvelumaksuja ei palauteta, ellei kyse ole TTL:n sopimusrikkomuksesta. Tarkemmat tiedot Palveluiden hinnoista löytyvät kunkin palvelun yhteydestä.

7.2 Asiakas suorittaa maksut Työterveyslaitoksen lähettämää laskua vastaan viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Huomautukset maksusta on tehtävä ennen eräpäivää. Viivästyskorko viivästyneille maksuille on korkolain mukainen. Viivästyskorkolaskuilla peritään laskutuslisää. Mikäli Asiakas ei suorita palvelumaksua, on TTL:llä oikeus peruuttaa Palvelun käyttöoikeus välittömin vaikutuksin.

7.3 TTL on oikeus palvelumaksujen korotukseen vuosittain yleistä kustannustason nousua vastaavasti. TTL ilmoittaa Asiakkaalle hinnaston muutokset hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten voimaantuloa.

8. Immateriaalioikeudet palveluun ja TTL:n liikesalaisuudet

8.1 Palveluiden sisältö, rakenne, käyttöliittymä, lähdekoodi ja näihin kohdistuvat oikeudet kuuluvat TTL:lle, mukaan lukien Palvelun omistusoikeus, immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeus sekä oikeus muuttaa ja jatkokehittää Palvelua, sekä TTL:n tuotenimet, tavaramerkit, logot sekä TTL:n toiminimi.

8.2 Työterveyslaitos toiminimen, TTL-lyhenteen, ja TTL:n tuotteiden nimien, logojen ja tavaramerkkien sekä muiden tunnusten käyttöön on Asiakkaalla oikeus vain kunkin Palvelun erityisehtojen mukaisesti ja/tai Työterveyslaitoksen nimenomaiseen kirjalliseen hyväksyntään perustuen. Asiakkaalla on luonnollisesti aina oikeus julkisesti kertoa käyttävänsä Työterveyslaitoksen palveluita.

8.3 Asiakkaalla on oikeus tehdä linkki verkkosivultaan TTL:n Palveluun kunkin Palvelun erityisehtojen mukaisesti riippuen palvelun luonteesta. Joka tapauksessa aina, kun linkitys on sallittu, on Asiakkaan tehtävä se siten, että käyttäjälle selkeästi käy ilmi, että linkki johtaa Työterveyslaitoksen palveluun.

8.4 Palvelun rakenne, koodi, toiminta- ja esitystapa sekä sisältö ovat TTL:n liikesalaisuutta ja ne sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Asiakas sitoutuu pitämään ne salassa sekä olemaan käyttämättä niitä hyväksi muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa käyttöehtojen mukaisesti. Tämä velvollisuus on olemassa myös Sopimuksen voimassaolon jälkeen; velvollisuus ei koske Palvelun sisältämiä Asiakkaan tietoja (ks. kohta 3.5.).

8.5 Asiakkaalle ei siirry TTL:n aineettomia oikeuksia Sopimuksen nojalla eikä Palvelun käytön kautta.

9. Asiakastietojen käyttäminen, tietosuoja, tietoturva ja referenssikäyttö

9.1 Käyttäessään järjestelmää Asiakas hyväksyy sen, että TTL:lla on tehtäviensä mukaisesti oikeus säilyttää ja käyttää kerättyä tietoa anonyymissa (ei tunnistettavassa) muodossa, myös palveluiden kehittämiseen, kaikilla sellaisilla tavoilla, jotka eivät vaaranna yksityisten tai yhteisöjen lakisääteistä oikeusturvaa, tietosuojaa tai lakien mukaisia salassapitovelvoitteita.

9.2 Järjestelmään syötettyjä tietoja käsitellään järjestelmässä ammattimaisesti ja tietoturvallisesti tiedonsuojauksen periaatteissa kuvatulla tavalla.

9.3 TTL:llä on oikeus sisällyttää Asiakkaan ja sen käyttäjien antamat henkilötiedot osaksi TTL:n asiakasrekisteriä. Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteröityessään Sähköisten palveluiden käyttäjäksi. Henkilötietojen käsittely on kuvattu palvelukohtaisessa rekisteriselosteessa kirjauduttaessa Palveluun.

9.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palveluun mahdollisesti sisältyviä muiden asiakkaiden tietoja (ml. yhteystietoja), ellei sellaisesta käytöstä ole Palveluehdoissa nimenomaisesti sovittu ja se ole Palvelun yksi tarkoitus (kuten esim. verkostopalveluissa).

9.5 Asiakkaan referenssikäyttöä koskevat ehdot ovat palvelukohtaisissa erityisehdoissa.

10. Salassapito

10.1 TTL sitoutuu pitämään salassa Asiakkaan salassa pidettävät tiedot, joita ovat kaikki soveltuvien lakien mukaan sellaisiksi määritellyt tiedot sekä kaikki muu Asiakkaan tieto, joka ei ole tarkoitettu muuhun tarkoitukseen kuin sopijapuolten välillä palvelussa luottamuksellisesti käsiteltäväksi. Jos kyse on esim. verkostopalvelusta, on palvelukohtaisissa ehdoissa määritelty tarkennuksia, mitkä tiedot jaetaan verkoston jäsenten kesken ja mitkä ovat julkisia tietoja.

10.2 Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina TTL:ltä saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisesti tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Asiakkaan on välittömästi lopetettava toiselta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä joko hävitettävä todistettavasti tai palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai TTL sitä pyytää.

10.3 Kummankaan sopijapuolen salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa ja tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (ii) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta ja kolmannella osapuolella oli oikeus luovuttaa tieto/aineisto tai (iii) joka oli sopijapuolen hallussa ennen tiedon/aineiston saamista luovuttavalta sopijapuolelta, tai (iv) jonka Asiakas on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa tai aineistoa.

10.4 Salassapitosäännöksistä huolimatta molemmilla Sopijapuolilla on oikeus käyttää vapaasti Sopimuksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta, sekä tietoa, joka Sopijapuolen työntekijöille syntyy sen johdosta, että he työssään käsittelevät toisen salassa pidettävää tietoa.

10.5 Salassapitovelvoite on voimassa koko Sopimuksen voimassaolon ajan ja jatkuu vielä Sopimuksen päättymisen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä johdu pidempää salassapitovelvoitetta.

11. Alihankinta

11.1 TTL on oikeutettu käyttämään alihankkijoita sähköisten palveluiden toimittamisessa. Asiakas on oikeutettu käyttämään alihankkijoita Palvelun käytössä Asiakkaan käyttöoikeuden rajoissa.

11.2 Sopijapuolet vastaavat alihankkijoidensa työstä kuten omastaan. Sopijapuolet vastaavat siitä, että alihankkija noudattaa näitä sopimusehtoja ja erityisesti myös sopimuksen salassapitomääräyksiä ja aineettomia oikeuksia koskevia ehtoja.

12. Ylivoimainen este

12.1 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei ole voinut kohtuudella voittaa tai välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan ainakin lakko, työsulku, boikotti, poikkeuksellinen luonnonilmiö, sota, poikkeustila, häiriöt yleisessä liikenne-, sähkönjakelu- tai tietoliikenneverkossa sekä muut vastaavat vaikeasti ennakoitavat esteet.

12.2 Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava ylivoimaisen esteen syntymisestä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle, samoin kuin sen päättymisestä.

13. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

13.1 TTL vastaa siitä, että Palvelun sisältö on ammattimaisesti tuotettua ja täyttää kuvatut tietoturvavaatimukset. TTL pyrkii käyttämään mahdollisimman laadukkaita tietojärjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiä. TTL ei vastaa mistään Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka tietoturvariskien tai tietoturvaan liittyvien puutteiden vuoksi näille voi aiheutua, ellei voimassaoleva lainsäädäntö edellytä TTL:n vastaavan vahingosta.

13.2 TTL ei vastaa Palvelussa tai sen sisältämissä tiedoissa mahdollisesti olevista puutteista tai virheistä eikä välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun toimimattomuudesta tai Palvelun tai sen sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. TTL ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen.

13.3 Asiakas vastaa TTL:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että Asiakas on antanut virheellisiä tietoja TTL:lle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa TTL:lle vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan Palveluun tallentama aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja kolmas osapuoli on esittänyt TTL:lle väitteen immateriaalioikeuksien loukkauksesta.

13.4 TTL vastaa Sähköisissä palveluissa olevien tietojen varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. TTL ei vastaa missään tilanteessa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, ellei vastuu perustu pakottavaan soveltuvaan lainsäädäntöön.

13.5 TTL ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut Asiakkaalle tai kolmannelle siitä, että Asiakas on vastoin tämän sopimuksen ehtoja muokannut Palvelua tai sen sisältämiä tiedostoja.

13.6 Kumpikin sopijapuoli vastaa oman tietotekniikkaympäristönsä ja tietoliikenneyhteyksiensä toimivuudesta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle mistään vahingosta, joka johtuu sopijapuolen kontrollin ulkopuolella olevasta tekniikasta, ohjelmistoista tai muusta syystä.

13.7 TTL:n vastuu kaikissa tilanteissa on kuitenkin enimmäismäärältään Sopimuksen mukaan toteutetun ja laskutetun Palvelun kokonaisarvo. Edellä kuvattu vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Vahingon sattuessa Sopijapuolen tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkojen minimoimiseksi.

14. Sopimus, voimassaolo, päättyminen ja muuttaminen

14.1 Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas alkaa käyttää Palvelua ja on voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää jotain TTL:n Sähköistä palvelua. Sopimus Palvelusta on voimassa toistaiseksi, ellei jompikumpi sopijapuoli irtisano sitä päättymään 30 päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkamista tai muutoin Palvelun erityisehtojen mukaisesti.

14.2 Sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina TTL:n ja Asiakkaan välinen sopimus Palvelusta (tai hakemus palvelun käytön aloittamiseksi ja TTL:n hyväksyntä/tilausvahvistus), nämä Sähköisten palveluiden yleiset ehdot, palvelukohtaiset erityisehdot sekä tiedonsuojauksen periaatteet, jotka yhdessä muodostavat Sopijapuolten välisen TTL:n sähköisen Palvelun käyttöoikeutta koskevan sopimuksen.

14.3 Palvelukohtaiset sopimukset ja erityisehdot tarkentavat näitä yleisiä ehtoja Palvelun sisällön, hintojen ja toimintaperiaatteen osalta ja pätevät ennen näitä Sähköisten palveluiden yleisiä ehtoja. Viimeksi mainituissa ei kuitenkaan pätevästi voida näistä yleisistä ehdoista poiketen lisätä TTL:n vastuita Sähköisten palveluiden toimittamisessa, eikä sopia TTL:n immateriaalioikeuksien luovuttamisesta Asiakkaalle.

14.4 Työterveyslaitoksella on oikeus kehittää Sähköisiä palveluita ja oikeus muuttaa Sähköisten palveluiden sisältöä ja/tai sopimus-/käyttöehtoja vastaamaan palveluiden kehitystä. TTL ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaille Sähköisten palveluiden kautta (ilmoitukset: Muutos palveluun, Muutos sopimus-/käyttöehtoihin) ja/tai käyttäjien sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas ei hyväksy TTL:n tekemiä muutoksia palveluissa tai niiden ehdoissa, voi Asiakas irtisanoa palvelun seuraavan laskutuskauden alkaessa ilmoittamalla siitä kirjallisesti TTL:n Palvelun yhteyshenkilölle. Asiakkaan lopettaessa Palvelun käytön, ei TTL lähtökohtaisesti palauta Asiakkaan Palveluun tallentamia tietoja, ellei Palvelun erityisehdoissa ole toisin kuvattu.

14.5 Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään heti välittömin vaikutuksin, mikäli:

  • toinen Sopijapuoli on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä rikkomusta ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Sopijapuolen yksilöityä virheen kirjallisesti rikkovalle Sopijapuolelle;
  • ylivoimainen este on jatkunut yli neljä (4) kuukautta; tai
  • Sopijapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai tulee muutoin maksukyvyttömäksi.

TTL:llä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Asiakas ole asettanut TTL:lle hyväksyttävää vakuutta Sopimuksen perustuvien maksujen suorittamisesta.

15. Yhteyshenkilöt ja pääkäyttäjät, ilmoitusten lähettäminen

15.1 Kumpikin Sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jotka toimivat sopijapuolten virallisina kontakteina sopimus- ja laskutusasioissa.

15.2 TTL:n Palvelun yhteyshenkilö on nimetty Palvelun kuvauksessa tai Palvelussa. Asiakas nimeää yhteyshenkilönsä ja pääkäyttäjän(t) Palvelussa rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi (Asiakkaaksi).

15.3 Sopijapuolen katsotaan lähettäneen irtisanomis- tai muut sopimusta koskevat ilmoitukset toiselle Sopijapuolelle, kun ne on lähetetty Sopijapuolen nimeämälle yhteyshenkilölle tai ne on muutoin todisteellisesti toimitettu Sopijapuolelle Sopijapuolen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

16. Erimielisyydet ja riitojen ratkaisu

Sopijapuolet pyrkivät neuvottelemaan sopimusta koskevat erimielisyydet hyvässä hengessä. Mikäli erimielisyyksiä ei saada Sopijapuolten kesken sovituiksi, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Mikäli erimielisyys koskee immateriaalioikeuksia, on oikeuspaikkana markkinaoikeus.