Tuloksia Kykyviisarin käyttäjille tehdystä kyselystä – ”Kykyviisarista on ollut hyötyä keskustelun avaajana ja pohjana asiakkaan kanssa”

Kykyviisarin käyttäjiä on otettu mukaan Kykyviisarin kehitystyöhön alusta saakka. Säännöllisesti toteutettu käyttäjäkysely on ollut hyvä keino saada tietoa kehitystyön pohjaksi.

Keväällä 2021 toteutettuun käyttäjäkyselyyn saatiin yhteensä 273 vastausta. Kysely lähetettiin kaikille, jotka olivat viimeisen kahden vuoden aika käyttäneet Kykyviisaria Työterveyslaitoksen verkkopalvelun kautta. Kysely tavoitti laajasti ESR toimintalinja viiden hankkeiden, Työllisyyden kuntakokeiluiden sekä Työkykyohjelman toimijoita. Lisäksi kyselyyn saatiin vastauksia useilta muilta hankkeilta ja toimijoilta. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Käyttäjäkyselyn tulokset on nyt käyty läpi ja niiden mukaan olemme oikealla tiellä Kykyviisarin kehittämisen suhteen. Tuoreimman käyttäjäkyselyn vastaukset ovat myös hyvin linjassa aikaisemman kyselyn kanssa.

Kyselyn tulosten mukaan Kykyviisari on parhaimmillaan luonteva osa asiakasprosessia ja eräs kyselyyn vastanneista kertoo:

”Eniten Kykyviisarista on ollut hyötyä keskustelun avaajana ja pohjana asiakaan kanssa”.

Vastausten perusteella eniten Kykyviisaria käytetään tilannekartoituksen tekemiseen, ohjaustyökaluna sekä asiakkaan työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen seuraamiseen.

Kyselyn vastauksista nousee esille myös se, että vaikka Kykyviisari koetaan pääosin helpoksi ja selkeäksi työkaluksi, kyselyn täyttäminen voi paikoitellen olla aikaa vievää. Kykyviisari on pyritty tekemään kattavaksi työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmäksi ja sen tavoitteena on kuvata ihmisen työ- ja toimintakykyä mahdollisimman laajasti.  Kannustamme Kykyviisarin käyttäjiä varamaan kyselyn täyttämiselle tarpeeksi aikaa sekä miettimään, missä vaiheessa asiakasprosessia sitä käytetään. Kannattaa myös muistaa, että Kykyviisarin voi täyttää osissa tai valita omaan toimintaan sopivat osiot, ja kesken jääneeseen kyselyyn pääsee palamaan aikaisemmin luodun linkin kautta.

Kyselyn pituuteen liittyvän palautteen lisäksi vastauksissa nousi esille kyselyn antamat palautteet sekä niiden sisällöt. Osa vastaajista koki palautteet liian ympäripyöreiksi tai harhaanjohtaviksi. Koska Kykyviisarin kohderyhmä on laaja ja monimuotoinen, on palautteista haluttu tehdä sellaiset, että ne sopivat erilaisille asiakasryhmille. Tämän takia palautteet tulisi aina käydä läpi asiakkaan kanssa ja syventää niitä lisäkeskusteluilla.

Kehitämme parhaillaan Kykyviisarin tukimateriaalia paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi, ja saimmekin käyttäjäkyselystä hyvin suuntaa kehittämistyöllemme. Käyttäjäkyselyn mukaan ongelmatilanteissa apua etsitään joko kykyviisari.fi-nettisivuilta löytyvästä käyttöoppaasta ja itseopiskelumateriaalista, tai kysymällä työkaverilta. Osa käyttäjäkyselyyn vastanneista toivoi selkeyttä ja helppolukuisuutta ohjeisiin. Tulemmekin jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota ohjeiden käytettävyyteen.

Kaikki saamamme palautteet on käsitelty ja tulemme ottamaan ne huomioon jatkokehittämisessä. Kykyviisarin mittariominaisuuksia tutkitaan parhaillaan useassa eri tutkimuksessa, joten kyselyn sisältöön tai esim. palautteisiin emme tässä vaiheessa voi tehdä muutoksia. Kaikki kehittämisehdotukset ovat kuitenkin muistissa ja tulemme jatkamaan työtä, jotta Kykyviisari vastaisi mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin.

Lue kaikki