Kykyviisari®-toimintamalli päätöksenteon tukena

Tehokas suunnittelu, seuranta, ohjaus ja päätöksenteko edellyttävät luotettavaa tietoa toiminnan kohteesta. Kun organisaatiossa käytetään Kykyviisari-toimintamallia, kertyy yksittäisistä ryhmätason asiakasprofiileista organisaation asiakasprofiili. Tätä tietoa voidaan hyödyntää toimintoja suunniteltaessa ja johdettaessa. Kuvassa 3. on hahmotettu työ- ja toimintakykytiedon kertyminen ja sen hyödyntäminen.

Kuva 3. Kykyviisari toimintasykli organisaation toiminnan suunnittelun tukena

1. Ryhmätason asiakasprofiilit. Kun organisaation toiminnoissa käytetään Kykyviisari- toimintamallia, syntyy ryhmätason asiakasprofiileja. Koska tieto on vastaajiensa itsensä tuottamaa, se tuo asiakkaiden äänen esiin.

2. Organisaation asiakasprofiilit. Yhdistämällä yksittäisten toimijoiden tai palveluntuottajien asiakasprofiileja mielekkäillä tavoilla, saadaan joistakin toiminnoista yleisiä, yhteisiä organisaation asiakasprofiileja (esimerkiksi kaikkien kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien palveluntuottajien asiakasprofiilit tms.)

3. Toiminnan suunnitteleminen ja ohjaaminen arviointitiedon pohjalta. Asiakasprofiileista kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää toimintaa ja palveluita suunniteltaessa. Kykyviisari-toimintamallin systemaattisen käytön myötä kertyvän tiedon avulla toimintaa on mahdollisuus suunnitella ja kehittää asiakaslähtöisesti.

4. Väliarviointi ja suunnitelmien tarkistaminen. Väliarvioinnit, eli kesken toimintaa suoritettavat Kykyviisari-mittaukset, auttavat seuraamaan toiminnan vaikutuksia. Väliarvioinnin tulosten perusteella toimintaa voi uudelleensuunnata. Asiakasprofiilin kehittymistä ja Kykyviisarin osa-alueiden tunnuslukuja seuraamalla voidaan arvioida, vaikuttavatko tarjottavat palvelut toivotulla tavalla.

5. Työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen seuranta. Kykyviisari- toimintamalliin sisältyy jokaisen toimintaan ja palveluihin osallistuneen asiakkaan loppuarviointi. Loppuarvioinneista kertyy yhdessä laajaa seurantatietoa palveluiden vaikutuksista. Vastaajien tuottama tieto työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista auttaa arvioimaan sitä, tehdäänkö strategisella tasolla oikeita asioita.

Muistilista
Kykyviisari toimintamallin hyödyntämisestä päätöksenteossa

  • Palvelujärjestelmätason asiakasprofiilin tekemiseen
  • Palveluiden ja toimintojen suunnitteluun
  • Työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen seuraamiseen
  • Palveluiden ja toimintojen vaikutusten seuraamiseen