Kykyviisari- toimintamalli asiakastyössä yksilötasolla

Kuvassa on yksi Kykyviisari-toimintamallin sykli yksilötason asiakastyössä. Toimintasykli räätälöidään yksilön henkilökohtaisten tavoitteiden mukaiseksi. Asiakkaan palvelupolku voi muodostua tarvittaessa useammasta perättäisestä toimintasyklistä.

Kuva 1. Kykyviisari toimintasykli yksilötasolla

Asiakkuuden alkaessa Kykyviisarin avulla tehdään:

1. Alkutilanteen arviointi. Toimintamalli tukee asiakaslähtöisyyttä, sillä arvioinnin tilanteestaan tekee asiakas. Hän täyttää Kykyviisarin itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla (verkko tai paperiversio), ja saa Kykyviisarista palautteen kun vastaukset tallennetaan Kykyviisarin verkkopalveluun. Myös oma työntekijä saa asiakkaansa tulokset ja yksittäiset vastaukset tietoonsa työskentelyn tueksi.

2. Tulos, palaute ja palvelutarpeen arviointi. Työntekijän on syytä käydä vastaukset ensin itse läpi, ja tulkita niitä Kykyviisarin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Palautteen ja kysymysten läpikäyminen ja tulkinta yhdessä asiakkaan kanssa on tärkeää. Tässä keskustelussa on hyvä käsitellä palautetta:

  • Positiivisesti, mutta totuudenmukaisesti
  • Kysellen, mikäli haasteita on ilmennyt
  • Ratkaisuvaihtoehtoja ja lisätietoja etsien

Kykyviisarin tulosten läpikäynti saattaa osoittaa, että joistakin osa-alueista tarvitaan lisätietoa arvioinnin syventämiseksi. Kykyviisari-toimintamallia tukevat työkalut, joita parhaillaan kerätään ja kehitetään, ovat avuksi tässä tilanteessa. Ne tarjoavat myös valmiita ratkaisuja tulosten osoittamiin haasteisiin.

3. Tavoitteen asettaminen, toiminnan ja toteutuksen suunnittelu. Kykyviisarin tulosten ja niiden keskusteluun pohjaavan tulkinnan jälkeen on mahdollisuus asettaa henkilökohtaisia muutostavoitteita. Tavoitteen asettamisessa tulee huomioida yleiset tavoitteen asettamisen SMART- periaatteet. Tavoitteen tulee olla:

S – selkeästi määritelty
M– mitattavissa
A – aikaan sidottu
R– realistinen
T – tavoittelemisen arvoinen
+
H – henkilökohtainen

Yhdelle toimintasyklille ei ole syytä asettaa liian monia tavoitteita. Tavoitteen asettamisessa voi hyödyntää Kykyviisarin tuloksiin pohjaavaa tavoitteen asettamisen työkalua (saatavilla syksyllä 2018).

Tavoitteiden pohjalta päätetään palveluista ja toiminnasta. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, millainen palvelukokonaisuus edistäisi parhaiten hänen tilannettaan ja tukisi hänen tavoitteidensa saavuttamista.

4. Väliarviointi ja suunnitelman tarkistaminen. Kykyviisarin avulla kannattaa tehdä väliarviointi, jos toiminta on pitkäkestoista (6-12 kk). Väliarviointi kannattaa tehdä vähintään osallistumisen puolessa välissä. Saadun tuloksen perusteella voidaan tarkistaa, onko muutoksen suunta oikea, jatketaanko samalla toiminnalla, vai pitäisikö toimintaa suunnata uudelleen. Väliarviointeja voi tehdä useita.

5. Muutoksen arviointi Kykyviisarilla. Toiminnan päättyessä tehdään Kykyviisari- kyselyllä muutoksen arviointi. Toimintasyklin alku- ja loppumittaustulosta vertailemalla päästään arvioimaan työ- ja toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta yksilötasolla. Vastaaja saa muutoksesta myös visuaalisen palautteen.

Muistilista
Kykyviisari toimintamallin hyödyntämisestä asiakastyössä

  • Työ- ja toimintakyvyn tilannekartoituksen tekemiseen
  • Ohjaustyökaluna
  • Muutostyön tavoitteiden asettamiseen
  • Työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen seuraamiseen
  • Työn vaikutusten seuraamiseen yksilötasolla