Kykyviisari®-toimintamalli asiakastyössä yksilötasolla

Kuva 1. Kykyviisari-toimintamallin toteutuminen yksilötasolla

Asiakasprosessin alkaessa Kykyviisarin avulla tehdään:

1. Alkutilanteen arviointi. Kykyviisarin käyttäminen tukee asiakaslähtöisyyttä, sillä asiakas tekee itse arvioinnin tilanteestaan. Hän täyttää Kykyviisarin itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla

 • haastattelussa
 • paperilla tai
 • suoraan verkkopalveluun

ja saa työ- ja toimintakyvystään palautteen, kun vastaukset tallennetaan Kykyviisarin verkkopalveluun. Myös oma työntekijä saa asiakkaansa tulokset ja yksittäiset vastaukset tietoonsa yhteisen työskentelyn tueksi.

2. Tulos, palaute ja palvelutarpeen arviointi. Työntekijä voi ensin käydä vastaukset itse läpi, ja tulkita niitä Kykyviisarin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Palautteen ja kysymysten läpikäyminen ja tulkinta yhdessä asiakkaan kanssa on tärkeää. Tässä keskustelussa on hyvä käsitellä palautetta:

 • Positiivisesti, mutta totuudenmukaisesti
 • Kysellen, mikäli haasteita on ilmennyt
 • Ratkaisuvaihtoehtoja ja lisätietoja etsien

Kykyviisari toimii hyvin puheeksiottamisen välineenä. Tuloksia käsiteltäessä muista, että ristiriitatilanteet ovat usein mielenkiintoisia. Asiakkaan oma arvio tilanteestaan voi poiketa työntekijän arvioista, jolloin työntekijän tulee varmistaa ja kysellä asiakkaan oman arvion taustoista. Joskus käsiteltäväksi voi nousta vaikeitakin asioita. Katso vinkkejä vaikeiden asioiden puheeksiottamiseen. Kykyviisarin tulosten läpikäynti saattaa osoittaa, että joistakin osa-alueista tarvitaan lisätietoa arvioinnin syventämiseksi. Silloin on hyvä käyttää joitakin tarkempia mittareita, joita löydät esimerkiksi toimia.fi-sivustolta.

3. Tavoitteen asettaminen, toiminnan ja toteutuksen suunnittelu. Kykyviisarin tulosten ja niiden keskusteluun pohjaavan tulkinnan jälkeen on mahdollisuus asettaa henkilökohtaisia muutostavoitteita. Tavoitteen asettamisessa tulee huomioida yleiset tavoitteen asettamisen SMART- periaatteet. Tavoitteen tulee olla:

S – selkeästi määritelty
M– mitattavissa
A – aikaan sidottu
R– realistinen
T – tavoittelemisen arvoinen
+
H – henkilökohtainen

Tuloksia on syytä tarkastella myös osa-alueittain, ja keskustella asiakkaan kanssa, mille osa-alueelle hän itse eniten toivoisi muutosta. Mikäli jollain osa-alueella arvioinneissa tulee esiin ristiriitoja, on syytä palata kyseisen osa-alueen sisältöön eli yksittäisiin kysymyksiin tarkemmin. Kun tuloksia käsitellään yhdessä, niistä löytyy yhteinen näkemys, minkä perusteella voidaan asettaa asiakaslähtöisiä muutostavoitteita. Muista, että Kykyviisarin tulos on pohja keskustelulle ja tavoite, palvelutarve ja siihen suuntaavat toiminnot ovat aina asiakkaan ja hänen työntekijänsä välisen tilanteen tulkinnan ja dialogin lopputulos.

Lopputulokseen päästään usein asettamalla pieniä osatavoitteita. Näitä osatavoitteita voitte etsiä palaamalla osa-alueiden kysymyksiin. Niitä tarkastelemalla voi löytää selkeitä ja konkreettisia osa-tavoitteita, joiden saavuttamisen keinoja voi yhdessä pohtia. Tavoitteesta on lopuksi hyvä tehdä kirjallinen sopimus, jossa tavoitteen lisäksi mainitaan sen saavuttamiseen tähtäävät keinot ja toimet, vastuuhenkilöt, aikataulut sekä tarkistusajankohta. Lisää vinkkejä tavoitteen asettamisesta Kykyviisarin avulla voit katsoa videolta. Tavoitteen asettamisessa ja ohjaustyössä voit käyttää hyväksesi myös verkkopohjaisia työkaluja joita löydät Kykyviisarin sivuilta.

4. Väliarviointi ja suunnitelman tarkistaminen. Kykyviisarin avulla kannattaa tehdä väliarviointi, jos toiminta on pitkäkestoista (6-12 kk). Väliarviointi kannattaa tehdä vähintään osallistumisen puolessa välissä. Saadun tuloksen perusteella voidaan tarkistaa, onko muutoksen suunta oikea, jatketaanko samalla toiminnalla, vai pitäisikö toimintaa suunnata uudelleen. Väliarviointeja voi tehdä useita.

5. Muutoksen arviointi Kykyviisarilla. Toiminnan päättyessä tehdään Kykyviisari- kyselyllä muutoksen arviointi. Asiakasprosessin alku- ja loppumittaustulosta vertailemalla päästään arvioimaan työ- ja toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta yksilötasolla. Vastaaja saa muutoksesta myös visuaalisen palautteen.

Kykyviisari-toimintamallin hyödyntäminen asiakastyössä

 • Työ- ja toimintakyvyn tilannekartoituksen tekemiseen
 • Ohjaustyökaluna
 • Muutostyön tavoitteiden asettamiseen
 • Työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen seuraamiseen
 • Työn vaikutusten seuraamiseen yksilötasolla