Tutkimus

Työterveyslaitos tekee Kykyviisariin liittyvää tutkimusta kolmella osa-alueella:

1. Kykyviisarin luotettavuus työ- ja toimintakyvyn arvioinnin välineenä

Kykyviisari koostuu suurelta osin jo yleisessä käytössä olevista ja luotettavaksi todetuista kysymyksistä. Kykyviisari on luonteeltaan laaja kartoitus elämän eri osa-alueista eikä sille ole olemassa yhtä suoraa vastinetta. Tämän vuoksi Kykyviisarin luotettavuuden eli validiteetin osoittaminen rakentuu vertaamalla Kykyviisarin tuloksia usean eri tietolähteen (kysely, asiantuntija-arvio, rekisteritieto) antamaan tietoon. Tällä hetkellä suoritamme tutkimusta Kykyviisarin mittauksen johdonmukaisuudesta (toistomittausreliabiliteetti) ja siitä, miten Kykyviisari suhtautuu kahteen muuhun itsearvioon perustuvaan mittariin työ- ja toimintakyvystä eli Työkykyindeksiin®  ja WHODAS 2.0:an ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Jatkossa pyrimme keräämään tietoa myös Kykyviisarin yhteyksistä muihin mittareihin sekä erilaisiin konkreettisiin tapahtumiin (palveluiden käyttö, opiskelun aloittaminen ja suorittaminen, työllistyminen, työkyvyttömyys) Kykyviisarin tulosten tulkinnan tueksi.

2. Kykyviisarin toimivuus eri käyttötarkoituksissa ja osana eri palveluita

Tutkimme Kykyviisarin toimivuutta eri palvelujärjestelmissä, kuten sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Keräämme kokemuksia eri toimijoilta Kykyviisarin käyttöä edistävistä sekä estävistä tekijöistä, menetelmän soveltuvuudesta heidän toimintaansa ja mallinnamme Kykyviisarin käyttöä osana asiakkaan palveluprosessia. Selvitämme myös sitä, miten Kykyviisari ja siihen liittyvät suunnitelmat kulkevat asiakkaan mukana hänen siirtyessään palvelusta toiseen.

3. Kykyviisarin tuottama tieto työ- ja toimintakyvystä Suomessa

Raportoimme säännöllisesti tietoja Kykyviisarin eri kysymyksistä ja teemme tarkempia analyysejä esimerkiksi eri taustatekijöistä sitä mukaa kun Kykyviisarin käyttö leviää.

Kykyviisaria voi käyttää vapaasti tutkimuksessa. Kykyviisarin voi myös ottaa vapaasti käyttöön. Jos olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä, ota yhteys erikoistutkija Matti Joensuuhun (matti.joensuu@ttl.fi), joka vastaa Kykyviisari-tutkimuskokonaisuudesta.