Katso tulokset täältä:

Koko aineisto
TL5-hankkeet
Työllisyyden kuntakokeilut
Työllisyyden kuntakokeilut - alkutilanneraportti
Työllisyyden kuntakokeilut -seurantaraportti

Näin luet tuloksia

Tulokset on esitetty koko aineistosta eli kaikkien Kykyviisari®-kyselyyn vastanneiden keskiarvona. Lisäksi esitetään pelkästään ESR:n toimintalinja viiden hankkeissa mukana olevien vastaajien keskiarvot.

Aineisto on kertynyt työikäisiin kohdistuvissa palveluissa. Suurin osa vastaajista ei ole palkkatyössä.  ESR:n toimintalinja viiden hankkeiden kohderyhmiä ovat työttömät, osatyökykyiset, syrjäytymisriskissä olevat, työelämästä syrjäytyneet ja muut vaikeasti työllistyvät henkilöt. Hankkeiden tavoitteena on edistää niihin osallistuvien työ- ja toimintakykyä siten, että heidän työllistymisedellytyksensä paranevat. TL5- hankkeiden vastaajat ovat mukana myös koko aineistoa kuvaavissa tuloksissa.

Tulokset ovat suuntaa-antavia, sillä Kykyviisariin liittyvä tutkimus on kesken ja tulosten vertailun mahdollistavia viitearvoja ei ole vielä saatavilla. Alkutilanneraportissa esitetään Kykyviisariin vastanneiden ensimmäisen kyselykerran keskeiset tulokset. Seurantaraportissa esitetään Kykyviisariin vastanneiden ensimmäisen ja viimeisimmän kyselykerran vertailu Kykyviisarin vähintään kaksi kertaa täyttäneiden osalta.

Keskimääräinen seuranta-ajan pituus on koko aineiston osalta n. 228 päivää ja TL5-hankkeissa n. 209 päivää. Raporteissa on esitetty vastaajien määrä, keski-ikä ja sukupuolijakauma. Kuhunkin kysymykseen tai osioon vastanneiden määrä on erikseen esitetty niiden kohdalta. Seurantaraportin kussakin kysymyksessä tai osiossa on mukana vain ne vastaajat, jotka ovat vastanneet kyseiseen kysymykseen tai osioon molemmilla kyselykerroilla. Hyvinvointiosion tulokset on raportoitu yksittäisten kysymysten tarkkuudella. Lisäksi raportissa on Kykyviisarin viiden muun osion (Osallisuus, Mieli, Arki, Taidot, Keho) kysymyksiin annettujen vastausten perusteella lasketut osiokohtaiset tulokset. Ne on muunnettu yhteiselle asteikolle ja voivat vaihdella välillä 0 % – 100 %. Kokonaistilanne on laskettu eri osioiden prosenttien keskiarvona.