Mikä on Kykyviisari®?

Kykyviisari on kattava, luotettava ja helppokäyttöinen työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille. Se on muodoltaan kyselylomake, jonka voi täyttää paperilla tai verkossa.

Kykyviisari käytetään palveluissa, joissa tavoitteena on tukea yksilön työkykyä ja työhön osallistumista. Kykyviisari antaa vastaajalle mahdollisuuden tuottaa tietoa omasta tilanteestaan sekä auttaa palvelujärjestelmän ammattilaisia asiakkaiden työkyvyn tukemisessa ja seuraamisessa.

Kykyviisari on saatavilla suomen, ruotsin ja selkokielen lisäksi englanniksi, arabiaksi, somaliksi, kurdin soraniksi ja hollanniksi.

Kykyviisarin kehitystyö

Kykyviisari-menetelmää kehitetään Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos ”Solmu” -ESR-koordinaatiohankkeessa (1.10.2014-31.8.2023). Kykyviisarin kehittämistyötä on tehty yhdessä Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien toimintalinja 5:n hankkeiden kanssa, joiden kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset. Näin on pyritty varmistamaan, että työ- ja toimintakykyä arvioitaessa huomioidaan ihmisen elämän monimuotoisuus ja elämäntilanteiden yksilöllisyys.

Työ- ja toimintakyky

Työkyky on käsitteenä laaja ja moniulotteinen. Kykyviisari perustuu professori Juhani Ilmarisen ns. Työkykytalo-malliin. Työkykytalo on tutkimukseen perustuva yhteenveto tekijöistä, joiden tiedetään keskeisesti vaikuttavan työkykyyn. Työkyky on työn ja ihmisten voimavarojen välinen suhde. Työtä kuvaa talomallissa sen 4. kerros ja ihmisen voimavaroja kolme alinta kerrosta.

Toimintakyky on yksilön kykyä selviytyä jokapäiväisistä arjen haasteista ja tehtävistä. Kohtuullinen toimintakyky on myös yksi työkyvyn edellytyksistä. Toimintakyky jaetaan psyykkiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen osa-alueeseen. Toimintakykyyn vaikuttaa merkitsevästi yksilön terveydentila. Tutustu toimintakyvyn ulottuvuuksiin.

Edut ammattilaiselle

 • Yhtenäinen lähestymistapa ja puheeksi ottamisen väline asiakastyössä
 • Apuna palvelutarpeen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa
 • Antaa kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaiden työ- ja toimintakyvystä ja siinä tapahtuneista muutoksista
 • Auttaa tulosten raportoinnissa ja oman työn vaikutusten seuraamisessa
 • Antaa alueellisesti ja valtakunnallisesti vertailtavaa tietoa

Edut vastaajalle

 • Helppokäyttöinen ja monipuolinen
 • Vastaaja voi itse kertoa tilanteestaan
 • Osoittaa työ- ja toimintakyvyn eri osa-alueiden vahvuudet ja haasteet
 • Antaa välittömän henkilökohtaisen palautteen, kun täytetään verkkopalvelun kautta
 • On hyvä pohja tavoitteiden asettamiselle
 • Tekee työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen näkyväksi