Mikä on Kykyviisari®?

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Se on muodoltaan kyselylomake, jonka voi täyttää paperilla tai verkossa.

Kykyviisari arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Menetelmä mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos mittaus toistetaan. Kykyviisari on saatavilla suomen, ruotsin ja selkokielen lisäksi englanniksi, arabiaksi, somaliksi, kurdin soraniksi ja hollanniksi.

Kenelle Kykyviisari on suunnattu?

Kykyviisari on suunnattu työ- ja toimintakyvystään kiinnostuneille henkilöille sekä hanke- ja palvelujärjestelmien ammattilaisille. Kykyviisari hyödyttää myös päättäjiä, sillä se tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

Kykyviisarin kehitystyö

Kykyviisari-menetelmää kehitetään Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos ”Solmu” -ESR-koordinaatiohankkeessa (1.10.2014-30.9.2022). Kykyviisarin kehittämistyötä on tehty yhdessä Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien toimintalinja 5:n hankkeiden kanssa, joiden kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset. Näin on pyritty varmistamaan, että työ- ja toimintakykyä arvioitaessa huomioidaan ihmisen elämän monimuotoisuus ja elämäntilanteiden yksilöllisyys.

Työ- ja toimintakyky

Työkyky on käsitteenä laaja ja moniulotteinen. Kykyviisari perustuu professori Juhani Ilmarisen ns. Työkykytalo-malliin. Työkykytalo on tutkimukseen perustuva yhteenveto tekijöistä, joiden tiedetään keskeisesti vaikuttavan työkykyyn. Työkyky on työn ja ihmisten voimavarojen välinen suhde. Työtä kuvaa talomallissa sen 4. kerros ja ihmisen voimavaroja kolme alinta kerrosta.

Toimintakyky on yksilön kykyä selviytyä jokapäiväisistä arjen haasteista ja tehtävistä. Kohtuullinen toimintakyky on myös yksi työkyvyn edellytyksistä. Toimintakyky jaetaan psyykkiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen osa-alueeseen. Toimintakykyyn vaikuttaa merkitsevästi yksilön terveydentila. Tutustu toimintakyvyn ulottuvuuksiin.

Edut vastaajalle

 • Helppokäyttöinen ja monipuolinen
 • Vastaaja voi itse kertoa tilanteestaan
 • Osoittaa työ- ja toimintakyvyn eri osa-alueiden vahvuudet ja haasteet
 • Antaa välittömän henkilökohtaisen palautteen
 • On hyvä pohja tavoitteiden asettamiselle
 • Tekee työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen näkyväksi

Edut ammattilaiselle

 • Yhtenäinen lähestymistapa ja puheeksi ottamisen väline asiakastyössä
 • Apuna palvelutarpeen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa
 • Antaa kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaiden työ- ja toimintakyvystä ja siinä tapahtuneista muutoksista
 • Auttaa tulosten raportoinnissa ja oman työn vaikutusten seuraamisessa
 • Antaa alueellisesti ja valtakunnallisesti vertailtavaa tietoa
 • Maksuton työväline