Nuoret pystyy -hanke innosti Siilinjärven kunnan Kykyviisarin käyttöön 

 

Siilinjärven kunta hyödyntää Kykyviisarilla kertyvää tietoa kunnan toimintojen suunnittelussa. Nuoret pystyy -hankkeella oli iso merkitys Kykyviisarin käyttöönotossa ja levittämisessä.  Hankkeen ja kunnan yhteistyön tavoitteena oli saada nuorille parempia palveluita.

Siilinjärven kuntaan luotiin tiedolla johtamisen malli, joka pohjautuu kykyviisaridataan. Kunnassa on nyt mahdollista tarkastella eri palveluiden piirissä olevien nuorten asiakasprofiilia.

Profiili kertoo koetusta työ- ja toimintakyvystä, yleisestä hyvinvoinnista, työttömyyden kestosta, työllistymisen esteistä ja muutostarpeista. Lisäksi kertyvän tiedon avulla voidaan tarkastella, miten nuorten työ- ja toimintakyky muuttuu eri palveluiden vaikutuksesta.

Hanke koulutti ja kannusti muita

Nuoret pystyy -hanke oli Siilinjärven kunnalle merkityksellinen alkusysäys Kykyviisarin käyttöön ottamisessa. Hankkeen aikana Kykyviisari on alkanut juurtua osaksi kunnan yksiköiden toimintaa.

Hanke otti vahvan roolin koordinoijana ja kokosi kunnan eri yksiköt kehittämispajoihin, koulutti, opasti, tuki ja kannusti. Yhteisen kehittämisen kautta eri toimijat tulivat tutummiksi toisilleen.

Kertyvää tietoa hyödynnetään suunnittelussa

Kykyviisarilla kertyvä tieto viedään kunnan Power BI -alustalle, jossa tapahtuu tulosten yksityiskohtaisempi tarkastelu. Tietoa käytetään myös kuntalaisten hyvinvointikertomuksessa, jolloin raporttiin saadaan luotettavalla mittarilla mitattua tietoa.

Kunnan eri yksiköt saavat arvokasta tietoa asiakasprofiilista, jolloin palveluiden suunnittelu ja resurssointi helpottuvat. Data voi olla tukena, kun tunnistetaan kohderyhmiä ja niiden tarpeita sekä suunnitellaan palveluiden ja resurssien kohdistamista. Tulevaisuudessa dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi hankerahoitusta hakiessa, kun tarvitaan tarkempaa kuvausta kohderyhmästä ja sen tilanteesta.

Haasteena tiedon siirtyminen

Parhaiten Kykyviisari on sujahtanut käyttöön yksiköissä, joissa on työllistymiseen painottuvaa toimintaa. Kiinnostusta Kykyviisarin käyttöön on ja eri yksiköt jakavat kokemuksia keskenään.

Haastavaksi Kykyviisarin käytössä on noussut tiedon siirtyminen asiakkaan mukana. Eri palveluissa käytetään eri järjestelmiä, joihin tietoja asiakkaista kirjataan. Asian ratkaiseminen ei ole kunnan tasolla helppoa, koska järjestelmät ovat valtakunnallisia. Tässä vaiheessa huomiota kannattaa kiinnittää nivelvaiheisiin, jotta tieto kulkee asiakkaan mukana.

Palvelukartta ohjaa eteenpäin

Nuoret pystyy -hankkeessa syntyi kattava palvelukartta, jonka avulla ammattilaiset onnistuvat ohjaamaan nuoria yhä paremmin heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Lisäksi hanke kehitti onnistuneesti nuorille kotiin vietävää tukea.

Toimintatapa lähti nuorista, mutta levisi käyttöön myös aikuisten kanssa tehtävään työhön, muun muassa aikuissosiaalityöhön, jossa toimintatavan kehittäminen jatkuu. Nuorten asioiden aktiivista edistämistä jatkaa puolestaan Siilin nuoret -yhteishanke, jossa kehitetään nuorille suunnattua ohjaus- ja neuvontapalvelua.

 

 Heidi Räsänen

asiantuntija, Työterveyslaitos

Juttua varten on haastateltu Nuoret PySTyY -hankeen projektikoordinaattori Henni Ruhasta sekä Diakonissalaitoksen Vamos-palvelun palvelualuejohtaja Vesa Sarmiaa. Lisäksi on kysytty Siilinjärven kunnan hyvinvointisuunnittelija Tanja Moilaselta, miten hankkeen jälkeen Kykyviisari ja hanketoiminnan tulokset jäivät elämään kunnassa.

 

Lisää aiheesta

Nuoret PySTyY -hanke oli Siilinjärven kunnan, Diakonissalaitoksen Vamos-palvelun ja Lapinlahden kunnan yhteishanke. Kohderyhmänä olivat työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevat 15–29-vuotiaat nuoret. Hankkeessa vahvistettiin nuorten toimintamahdollisuuksia. Tutustu hankkeen tuloksiin ja materiaaliin Siilinjärven kunnan sivuilla: Nuoret PySTyY -hankkeen tulokset ja materiaali | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi)

Työterveyslaitoksen Kykyviisari® on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Tutustu menetelmään osoitteessa kykyviisari.fi

 

 

Lue kaikki