Mitä Kykyviisari kertoo Työkykyohjelmasta?

Alustavia tuloksia arviointi- ja seurantatutkimuksesta

 

Työkykyohjelman hankkeiden asiakkaiden itsearvioitu työkyky on alustavien tulosten mukaan selkeästi heikompi kuin työikäisessä väestössä yleisesti, ja myös hieman heikompi kuin esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilujen asiakkailla.

Asia ilmenee Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimuksesta, jota tekevät Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimuksessa arvioidaan muun muassa Työkykyohjelman hankkeiden asiakkaiden työ- ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia. Arvioinnissa käytetään apuna Kykyviisaria.

Työkykyohjelman hankkeet kehittävät ja tarjoavat työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen linkittyvien moniammatillisten työkyvyn tuen palveluiden kohderyhminä ovat TE-toimiston asiakkaina olevat työttömät työnhakijat sekä ilman työtä olevat työikäiset, jotka eivät ole työnhakijoina TE-toimistossa.

Työllistymisen tuen palveluina kehitetään muun muassa IPS-toimintamalliin pohjautuvaa laatuperusteista tuettua työhönvalmennusta. Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi vammaiset asiakkaat.

Työkyvyn tuen palveluihin ohjautuneet asiakkaat kokevat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ongelmien vaikeuttavan eniten työelämään osallistumista. Työllistymisen tuen palveluiden asiakkaiden vastauksissa puolestaan korostuvat työtilanteeseen ja työllistymiseen liittyvät muutostoiveet terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä vahvemmin.

Asiakkaiden työ- ja toimintakyky sekä suhde työelämään näyttävät hieman kohentuneen Työkykyohjelman aikana, mutta seurantavastauksia tarvitaan vielä lisää. Kykyviisari-tutkimusaineiston keruuta jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka ja Työkykyohjelman arviointi- ja seurantatutkimuksen tulokset julkaistaan loppuraportissa vuoden 2023 maaliskuussa.

 

Joonas Poutanen, tutkija, Työterveyslaitos

Matti Joensuu, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

 

Lisää aiheesta

Hallituksen Työkykyohjelma (2019–2023) tukee osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamien hankkeiden tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä kehittämällä ja tarjoamalla heille työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita. Lue lisää Työkykyohjelmasta Työterveyslaitoksen verkkosivustolta.

Työterveyslaitoksen kehittämään Kykyviisariin voi tutustua kykyviisari.fi-palvelussa.

 

Lue kaikki