Kykyviisarilla voi arvioida luotettavasti ja toistettavasti haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä 

 

Tutkimus Kykyviisarin toistomittaus reliabiliteetista osoitti, että menetelmä on luotettava ja toistettava käyttää haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin.

 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin tutkimukseen osallistuneiden ESR TL  3 ja 5 -hankkeiden asiakkaiden Kykyviisari-vastaukset pysyivät samoina, kun vastauskertojen välissä oli 7–14 päivää.

Tutkimuksen tulosten mukaan Kykyviisarin pysyvyys ajassa oli korkea eli henkilön Kykyviisari-vastauksissa ei ollut suurta eroa ensimmäisen ja toisen vastauskerran välillä. Tulosten perusteella Kykyviisari täyttää suurimmalta osin tutkimus- ja kliinisen käytön toistettavuusvaatimukset. Myös Kykyviisarin summamuuttujilla (C. Osallisuus, D. Mieli, E. Arki, F. Taidot, G. Keho ja Kokonaistilanne) oli hyvä konsistenssi eli yhtenäisyys.

Tutkimuksessa nousi esille kaksi kohtaa, joiden toistettavuus poikkesi muista. Kykyviisarin Hyvinvointi-osion kysymys elämään tyytyväisyydestä (B1) ei toiminut luotettavasti tällä vastaajaryhmällä. Sen todettiin kertovan vastaajan kokemuksesta lähinnä vastaamisen hetkellä.

Lisäksi osion C. Osallisuus tulokset paranivat tilastollisesti merkitsevästi vastauskertojen välillä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että matalan kynnyksen palveluihin, kuten ESR-hanketoimintaan osallistuminen, saattaa parantaa melko nopeasti kohderyhmän sosiaalisen osallisuuden ja toimintakyvyn kokemuksia.

 

Tutkimusartikkeli löytyy täältä:

Intrarater reliability of the Abilitator—a self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position: a test–retest study | BMJ Open

Lue kaikki