Kykyviisari soveltuu myös erityisryhmille

Kykyviisaria käyttävät ja sen tuloksia hyödyntävät monenlaiset ihmiset. Tavoitteena on, että Kykyviisarin käyttö olisi kaikille saavutettavaa ja helppokäyttöistä. Lomake on saatavilla suomen ja selkosuomen lisäksi seitsemällä eri kielellä.

Olemme keränneet Solmu-hankkeessa palautetta Kykyviisarista säännöllisillä asiakaskyselyillä ja keväällä 2022 myös erityisryhmiä koskevalla kyselyllä. Eniten vastaajat ovat toivoneet uusia kieliversioita tai selkoversiota.

Olemme saaneet muutamilta käyttäjiltä palautetta, että tietyt kysymykset ovat olleet haasteellisia. Suuri osa kysymyksistä pohjautuu muihin kyselyihin, joten niiden sanamuotoja tai vastausvaihtoehtoja ei voi muokata. Kykyviisarin kysymyslomakkeessa aukeavia infotekstejä on kuitenkin palautteiden perusteella täsmennetty.

Kieliversiot auttavat vieraskielisiä ja heikosti suomea osaavia

Kykyviisari tehtiin alun perin suomeksi, mutta pian kielivalikoimaa laajennettiin englantiin ja ruotsiin. Myös Kykyviisarin selkokielinen versio kehitettiin jo melko varhaisessa vaiheessa palvelemaan asiakkaita, joiden on helpompi ymmärtää yksinkertaistettua tekstiä. Tämä lomake onkin ollut suosituin kieliversio: elokuun 2022 loppuun mennessä noin 3,4 prosenttia vastauksista oli tehty selkoversiolla.

Nykyään lomake on saatavilla suomen ja selkosuomen lisäksi seitsemällä eri kielellä. Vastaavia lomakkeita on harvoin saatavilla näin monella kielellä, ja kieliversiot onkin otettu hyvin vastaan asiakastyöntekijöiden ja asiakkaiden keskuudessa. Kieliversioista on käytetty eniten venäjän (1,3 % vastaajista), englannin (1,0 %), ruotsin (0,5 %) ja arabiankielisiä (0,4 %) versioita.

Tarkastelussa on mukana pääsääntöisesti kaikki Kykyviisarin viimeisimmällä lomakeversiolla kerätyt vastaukset, jotka on annettu Kykyviisarin verkkopalvelussa 31.8.2022 mennessä.

Kieliversio Vastausten määrä, kpl Vastausten määrä, %
suomi 45590 93,2 %
selkosuomi 1646 3,4 %
venäjä 617 1,3 %
englanti 467 1,0 %
ruotsi 243 0,5 %
arabia 218 0,4 %
somali 75 0,2 %
hollanti 31 0,1 %
soranî 30 0,1 %
Yhteensä 48917 100,0 %

Taulukko 1. Kykyviisarin verkkopalvelussa annettujen vastausten määrä sen mukaan millä kieliversiolla ne on täytetty.

Helpotettu selko sopii erityisesti kehitysvammaisille

Palautteiden perusteella myös Kykyviisarin selkoversio on ollut joillekin käyttäjille liian vaikea täyttää. Vaikeuksia on havaittu esimerkiksi kehitysvammaisten ja heikon kielitaidon omaavien maahanmuuttajataustaisten vastaajien kohdalla.

Vuonna 2021 teimme yhteistyössä Bridging-hankkeen kanssa Kykyviisarista helpotetun selkoversion. Lomake on suunnattu erityisesti kehitysvammaisille, mutta sitä voi käyttää myös muiden, esimerkiksi kielellisiä tai hahmotusvaikeuksia omaavien vastaajien kanssa.

Helpotetun selkoversion käytettävyyttä on tutkittu vielä julkaisemattomassa Elisa Leppäkankaan opinnäytetyössä (YAMK). Kuusi vammaispalvelujen alaisessa työelämävalmennuksessa ja tuetun työn palveluissa toimivaa työntekijää testasi lomaketta yhteensä 16 asiakkaansa kanssa.

Kokeilun jälkeen selvitettiin haastatteluilla kuuden työntekijän ja kuuden asiakkaan kokemuksia. Alustavien tulosten mukaan Helpotettu selko -lomakkeen käyttämisessä esiintyi jonkin verran haasteita. Etenkin täysin ilman apua tehtynä tämänkin lomakkeen nähtiin olevan liian vaikea.

Lomakkeen kokeilussa tuli esille hyvin samantyylisiä haasteita, mitä työntekijät kuvasivat yleisesti asiakaskunnan itsearvioinnin haasteiden olevan. Omien taitojen objektiivinen ja realistinen arviointi saattaa tuottaa vaikeuksia, joten on vaikea tarkalleen määritellä, mikä vaikutus itse lomakkeella on ja mikä taas johtuu muista seikoista. Sekä työntekijät että asiakkaat pitivät haastavana vastausvaihtoehtojen määrää, mikä saattoi sekoittaa ajatuksia. Lisäksi joitakin kysymyksiä oli vaikea ymmärtää.

Positiivisena koettiin esimerkiksi se, että lomakkeen täyttö yhdessä edisti työntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ja vahvisti asiakkaan näkemyksen tulemista kuuluviin. Lomake oli myös auttanut muutamaa asiakasta kertomaan työntekijälle mieltä painaneita asioita, joita ei ollut aiemmin syystä tai toisesta kertonut. Lomakkeessa nähtiin pääsääntöisesti paljon hyviä puolia ja sen todettiin tuovan esille arvokasta tietoa tulevaisuutta ja tavoitteiden asettamista ajatellen.

Kuuloon ja näköön liittyvät rajoitteet

Kuulovammaisten osalta Kykyviisarin käyttö ei vaadi erityistoimia niiden vastaajien kohdalla, jotka pystyvät sujuvasti lukemaan kirjoitettua tekstiä. Viittomakieltä käyttävien suomen kielen osaaminen kuitenkin vaihtelee, ja esimerkiksi sanajärjestyksessä on eroja suomen ja viittomakielen välillä.

Viittomakielisen Kykyviisarin tekemistä on selvitetty yhdessä Kuurojen palvelusäätiön ja Poveri-hankkeen kanssa. Toteutus tapahtuisi siten, että kysymykset tulisivat viitottuina videolle.

Näkövammaisten osalta käyttäjäkokemuksia on kysytty myös suoraan toimijoilta. Yksittäisten palautteiden mukaan lomake on toisinaan luettu näkövammaiselle asiakkaalle ääneen. Nykytekniikka helpottaa näkövammaisten osalta Kykyviisarin käyttöä, koska ruudunlukijaohjelmat ovat kehittyneet paljon.

Solmu-hanke on juuri teettänyt Kykyviisari-lomakkeiden käytettävyyden testauksen ruudunlukijalla. Testaus on tehty jokaiselle kieliversioille erikseen. Kaikki Kykyviisarin verkkosivuille jäävät pdf-lomakkeet ovat siis jatkossa saavutettavia.

Kuvallinen versio hyödyttäisi nepsyjä

Olemme Solmu-hankkeen aikana pohtineet myös kuvaversion toteuttamista. Kuvallisesta versiosta hyötyisivät erityisesti neuropsykiatrisia oireita omaavat henkilöt (nepsyt). Heidän on joskus helpompi hahmottaa asioita visuaalisesti kuin tekstimuodossa.

Yhdessä nepsy-asiakkaisiin keskittyneessä TL5-hankkeessa kokeiltiin hankkeen omasta aloitteesta kuvaversiota Kykyviisarin arkiosioon Talking Mats -kuvaston avulla. Ajatuksena oli tehdä kuvadigilomake, jossa lomakkeen käsitteet ja skaalat kuvitettaisiin. Jatkotyö ei kuitenkaan valitettavasti toteutunut resurssien puutteen vuoksi.

Nykyisen Solmu-hankkeen puitteissa ei ole mahdollista tehdä enää uusia kieliversioita. Niiden tekeminen vaatii huolellista perehtymistä ja paljon työtä, muun muassa takaisinkäännökset, jotta lomakkeen validiteetti säilyy. Kieliversioista tiedottaminen on kuitenkin edelleen tärkeää, jotta käyttäjät löytävät ne.

Laura Hakumäki
erityisasiantuntija
Työterveyslaitos

Lisää tietoa

Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet -hanke (https://socom.fi/bridging_loppuraportti/)

Kykyviisari − maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille (https://sivusto.kykyviisari.fi/)

Papunet-sivusto − materiaalia kommunikoinnin tukemiseen (https://papunet.net/)

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -koordinaatiohanke (Solmu) (https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/sosiaalinen-osallisuus-ja-tyo-ja-toimintakyvyn-muutos-koordinaatiohanke-solmu)

Vammaispalvelujen käsikirjan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla (https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja)

Lue kaikki